Informacja dla rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, iż w związku z rekolekcjami  23 marca 2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.

W przypadku, gdy dziecko pozostanie pod opieką świetlicy szkolnej, prosimy rodziców/prawnych opiekunów o dostarczenie deklaracji  do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 22.03.2018r  do godz. 12.00

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z opieki szkolnej w dniach …………………. w godz. ……………………………………

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)


*właściwe uzupełnić