Historia

Początki szkolnictwa Opolu Lubelskim sięgają XVIIIw. Przybyły tu wraz z pijarami w 1736r. ksiądz Ignacy Konarski (brat Stanisława Konarskiego założyciela Collegium Nobilium) rozpoczął w 1758r. budowę budynku dla przyszłej szkoły rzemieślniczej. Szkoła zaczęła działalność w 1761r. i została wysoko oceniona przez sejm ówczesnej Rzeczypospolitej. Pomimo tego szkoła upadła.

W 1818r. powstała w Opolu Lubelskim Szkoła Wydziałowa, która przygotowywała uczniów do pracy w różnych zawodach. Nauczycielem w tej szkole był ksiądz Piotr Ściegienny. Po roku 1830 szkoła została zlikwidowana. Na terenie Opola Lubelskiego istniała jedynie 4-oddziałowa szkoła z językiem wykładowym rosyjskim. Szkoła ta przetrwała do I wojny światowej i z chwilą wybuchu wojny została zamknięta.

We wrześniu 1915r. Zarząd Gminy Opole uruchomił dwuklasową szkołę. W 1920r. po zakończeniu wojny powstała siedmioklasowa szkoła powszechna, mieściła się ona w różnych punktach miasta wynajętych budynków prywatnych. Szkoła liczyła 26 oddziałów zarządzeniem władz szkolnych z dnia 1 VII 1933r. na wniosek kierownika szkoły Franciszka Pyrki podzielono szkołę na dwie siedmioklasowe szkoły Nr1 i Nr 2. Każda szkoła liczyła po 700 uczniów. Nauka w dalszym ciągu odbywała się salach wynajętych gospodarzy w dwa lata później(1935r.)

Szkoła Nr2 została przeniesiona do pałacu Lubomirskich, a Szkoła Nr1 mieściła się w dawnym budynku popijarskim. W 1937/38r. została wybudowana szkoła przy ulicy Kolejowej, do której przeniesiono Szkołę Nr1. W latach II wojny światowej szkoły zostały zamknięte. W Opolu budynek jednej szkoły został zajęty na magazyny zbożowe, a drugiej na koszary wojskowe.

28 lipca 1944r. zostało wyzwolone Opole Lubelskie. Kierownicy szkół przystąpili do organizacji nauki, którą rozpoczęto w 1945r. Kierownikiem Szkoły Nr 1 został Franciszek Pyrko, a Szkoły Nr 2 – Jan Bajon. Obydwie szkoły zostały umieszczone w dawnym budynku Szkoły Nr1 przy ul. Kolejowej. W Szkole Nr 1 uczyło się 411 dzieci, a w Szkole Nr 2 – 408.

Z chwilą utworzenia powiatu opolskiego nastąpił rozwój miasta i wzrost liczby mieszkańców. W roku szkolnym 1957/58 z inicjatywy Kierownika Szkoły Nr 2, Jana Bajona powstał Komitet Budowy Szkoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wyznaczyło plac pod budowę przy ul. Fabrycznej.

Budynek został oddany do użytku 18 stycznia 1962r. a sala gimnastyczna (pierwsza w powiecie opolskim) w roku 1963. W budynku tym szkoła mieści się do dzisiaj. W roku 1999 szkoła została przekształcona w  Zespół Szkół Nr 2 składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 2 czerwca 2007 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim imienia Oskara Kolberga oraz Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim również imienia Oskara Kolberga. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła ponownie jest ośmioklasową szkołą podstawową.