Projekt “Kompetencje przyszłości”


Projekt pn. “Kompetencje przyszłości”

.

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer wniosku: RPLU.12.02.00-06-0068/16Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

Całkowita wartość projektu: 621.218,75 PLN

Płatność ze środków europejskich: 528.035,93 PLN

Dotacja z budżetu krajowego: 61.292,82 PLN

Wkład własny niefinansowy: 31.890,00 PLN

Realizatorzy:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Cel projektu:

 • Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw
  i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane efekty:

 • Poprzez wprowadzenie  innowacyjnych metod nauczania realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia wiedzy i umiejętności
  u uczniów z zakresu przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych
  i informatycznych. Wyższa jakość kształcenia wpłynie na większe szanse rozwojowe uczniów.


Od stycznia 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim bierze udział w projekcie pt. „Kompetencje przyszłości” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów w grupach max. 8 osobowych, 1 godzina tygodniowo. Łącznie do zrealizowania jest 1590 godzin zajęć. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

W naszej szkole, w ramach projektu, realizowane są:

.

W szkole podstawowej:

Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego – 5 grup

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – 7 grup

Zajęcia rozwijające z informatyki/programowanie – 2 grupy

Zajęcia rozwijające z przyrody – 5 grup

Zajęcia rozwijające z matematyki – 9 grup

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 8 grup

W gimnazjum:

Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – 1 grupa

Zajęcia rozwijające z jęz. niemieckiego – 1 grupa

Informatyka/programowanie – 1 grupa

Zajęcia rozwijające z przyrody – 1 grupa

Zajęcia rozwijające z matematyki – 1 grupa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 grupa

Uczniowie korzystają również z indywidualnych konsultacji psychologicznych; do zrealizowania w całym projekcie jest 120 godzin (60 godzin szkoła podstawowa, min. 15 osób; 60 godzin gimnazjum, min. 15 osób).

Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 roku.

.

W I i II kwartale 2018 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga uczestniczyli w szkoleniach doskonalących.

 • Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie TIK (4 nauczycieli),
 • Nauczanie metodą eksperymentu (3 nauczycieli),
 • Innowacyjne metody edukacji (6 nauczycieli),
 • Pedagogika specjalna (1 nauczyciel).

W 4 różnych szkoleniach wzięło udział 9 nauczycieli. Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kilku różnych szkoleniach. Łącznie przeprowadzono 256 godzin szkoleń.


.

W ramach projektu „Kompetencje przyszłości” zakupiono pomoce dydaktyczne do przyrody, biologii, chemii i fizyki oraz 20 komputerów przenośnych dla uczniów (szkoła podstawowa oraz gimnazjum), 4 komputery przenośne dla nauczycieli oraz 2 drukarki 3D (szkoła podstawowa oraz gimnazjum).