RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

– klauzula informacyjna dla uczniów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim, ul. Fabryczna 28, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 827 20 48 lub adres email zesp_dwojka@poczta.onet.pl

 1. Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem: 223500140, bądź adresem e-mail: iod.sp2opolelubelskie@opolelubelskie.pl
 2. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;

  2. Realizacji zadań oświatowych;

  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;

  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;

  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.

 4. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 6. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  3. przenoszenia swoich danych osobowych,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

 8. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.