Ogłoszenie – Ferie – dni wolne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż dni od 29 stycznia 2024r. do 9 lutego 2024 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych – Ferie zimowe.

Uczniowie oddziałów przedszkolnych wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.00 – 16.00.

Informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu  do dnia 25 stycznia 2024 r. do godz.12.00. 

Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………………………….

Dziecko będzie odbierane przez: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)