Ogłoszenie – dzień wolny od zajęć

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż dzień 9 czerwca 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.00 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym dniu nie zapewnia obiadów.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 7 czerwca 2023r. do godz.12.00.  Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………………………….

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)