Uwaga Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, iż 29, 30 marzec i 3 kwiecień 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. 7.00 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.

W przypadku, gdy dziecko pozostanie pod opieką świetlicy szkolnej, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 28.03.2018r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z opieki szkolnej w dniach …………………. w godz. ……………………………………

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)


*właściwe uzupełnić