Ogłoszenie o dniu wolnym

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje,

że dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych . Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów. W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 13 października 2020r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.


Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………

…………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)