Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, do którego chce wnioskować Gmina Opole Lubelskie, dlatego ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, ponieważ komputer ma być pomocą w nauce.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej ośw. we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 81 827 72 11 lub 81 827 72 01. Wzór zgłoszeń oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej  (Opole Lubelskie, Grabówka, Janiszkowice, Jankowa, Kazimierzów, Trzebiesza, Wola Rudzka, Zajączków)
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR tj. (Opole Lubelskie, Grabówka, Janiszkowice, Jankowa, Kazimierzów, Trzebiesza, Wola Rudzka, Zajączków).

Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia).doc

Regulamin_konkursu_grantowego_0810202187.pdf